Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania

 

Kup: Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę do piasku i soli.
Numer ogłoszenia: 345142 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249256 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup, woj. opolskie, tel. 77 4695556, faks 77 4696645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę do piasku i soli..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), wał odbioru mocy (WOM), wysięgnik wielofunkcyjny przedni, kosiarkę bijakową tylno-czołową oraz pług do odśnieżania i posypywarkę do piasku i soli wraz z wyposażeniem a także montaż powyższego zestawu oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi Szczegółowy opis parametrów technicznych poszczególnych elementów zestawu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę zestaw powinien być fabrycznie nowy : rok produkcji podwozia ciągnika min. 2015 r, nadbudowy ciągnika - 2015 r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-1, 34.14.44.40-4, 43.31.31.00-1, 16.31.00.00-1, 34.92.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGRO-MASZ NYSA, Kruczkowskiego 5, 48-300 NYSA, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 321768,00

 • Oferta z najniższą ceną: 321768,00 / Oferta z najwyższą ceną: 321768,00

 • Waluta: PLN .


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2015
  przez: Sławomir Taszycki
 • opublikowano:
  17-12-2015 06:57
  przez: Sławomir Taszycki
 • zmodyfikowano:
  17-12-2015 06:59
  przez: Sławomir Taszycki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
  odwiedzin: 1097
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl