Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i reklamacje

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji i skarg dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje i skargi mogą być wnoszone:
  • osobiście przez zainteresowanego
  • na piśmie,
  • pocztą elektroniczną
 3. Poniżej adresy do doręczeń:
  1. Siedziba Spółki:  ul. Rynek 4, 46-082 Kup,
  2. Biuro Zarządu: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole,
  3. Biuro Obsługi Klienta (usługi wodno-kanalizacyjne) – ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole,
  4. adres e-mail:
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy usług,
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. Podpis odbiorcy usług,
 5. Reklamacje i skargi są rozpatrywane przez Zarząd Spółki lub upoważnioną przez Zarząd osobę.
 6. Spółka jest zobowiązana do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i do odpowiedzi na skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni, po uprzednim zawiadomieniu reklamującego Odbiorcy usług.
 7. Prowod Sp. z o.o. udziela informacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 8. Reklamacja przez Odbiorcę usług wysokości należnej wynikającej z faktury nie wstrzymuje obowiązku terminowej jej zapłaty. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Prowod Sp. z o.o., należna Odbiorcy usług kwota zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego Odbiorcy usług, Odbiorca usług jest obowiązany udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom reprezentującym Prowod Sp. z o.o. Zaniechanie powyższego obowiązku przez Odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego.
 10. W przypadku reklamacji dotyczącej wskazań wodomierza głównego, reklamacja zostanie uwzględniona, o ile ekspertyza wodomierza potwierdzi nieprawidłowość działań wodomierza. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Odbiorca usług pokrywa koszt ekspertyzy wodomierza.
 

Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego zapoznaj się z Informacją w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Prowod Sp. z o.o.

Plik do pobrania: Zgłoszenie reklamacyjne