Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

PROWOD Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Prowod Sp. z o.o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-03-17.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-02-03.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Treści niedostępne to przede wszystkim skany dokumentów: pliki z postępowań przetargowych, ofertowych, zdjęcia, dokumenty z wynikami badań jakości wody(nie posiadają plików edytowalnych).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Daniel Samborski, daniel.samborski@prowod.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 469 11 81 w. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-082 Kup, Rynek 4
Tel.: +48774695556
Faks: +48774696645
E-mail:
Strona internetowa: prowod.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole
  • znajdują się w tej lokalizacji dwa budynki A i B
  • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00,
  • parking dla klientów przed bramą wejściową,
  • do budynków prowadzą utwardzone dojścia,
  • Biuro Obsługi Klienta oraz sala konferencyjna znajdują się na parterze budynku B,
  • przy wejściu nr 2 budynku B znajduje się dzwonek przywoławczy, gdzie pracownik podejdzie celem obsługi Interesanta,
  • poszczególne biura zlokalizowane są na parterze oraz na piętrze w dwóch budynkach (budynki są oznaczone tablicami informacyjnymi przed wejściami),
  • w przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Spółki, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika,
  • w budynkach nie ma windy,
  • budynki i toalety nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
 2. Rynek 4, 46-082 Kup
  • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00,
  • parking dla klientów przed bramą wejściową,
  • do budynku prowadzą utwardzone dojścia,
  • poszczególne biura zlokalizowane są na piętrze,
  • w przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Spółki, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika,
  • w budynku nie ma windy,
  • budynek i toalety nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach
  • istnieje możliwość dojazdu pracownika z Kup do Opola, celem obsługi Interesanta
 3. Kasa, Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
  • kasa do obsługi Klientów znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
  • do budynku prowadzą schody, jednak budynek Urzędu Gminy ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi poprzez pochylnię prowadzącą na poziom piwnicy, z której jest zapewniony dostęp do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego,
  • duży parking przed budynkiem z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Prowod sp. z o.o.  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego .

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Spółce Prowod, ,stąd aby skorzystać z tłumacza należy z  wyprzedzeniem zgłosić ten fakt  do sekretariatu w Biurze Zarządu tel. 77 469 11 81, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.