Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Prowod sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach, w systemie sprzedaży bezgotówkowej

Czarnowąsy: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Prowod sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach, w systemie sprzedaży bezgotówkowej
Numer ogłoszenia: 63732 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prowod Sp. z o.o., ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy, woj. opolskie, tel. 77 4695556, faks 77 4696645.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prowod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Prowod sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach, w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Prowod spółka z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, zgodnie z poniższym opisem: a) W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na olej napędowy w łącznej ilości 180 000 l oraz benzynę bezołowiową Pb 95 w łącznej ilości 22 000 l. b) Wskazana powyżej przez Zamawiającego ilość paliwa jest uzależniona od bieżących potrzeb i stanowi jedynie ilość szacunkową, która może ulec zmianom (zarówno zmniejszeniom jak i zwiększeniom). Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płacone zgodnie z rzeczywistą ilością zatankowanego w danym okresie rozliczeniowym paliwa, po odliczeniu stałego rabatu, wskazanego w ofercie. Z tytułu zakupu mniejszej niż prognozowana ilości paliwa Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. c) Wykonawca wystawi do 35 szt. kart bezgotówkowych na pojazdy wyznaczone przez Zamawiającego uprawniające kierowców prowadzących pojazdy do tankowania na stacjach Wykonawcy. Wykaz samochodów zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany pojazdów a także ich liczby. Zamawiający wymaga, aby karty paliwowe zostały dostarczone do siedziby Zamawiającego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z Wybranym Wykonawcą. d) Wykonawca zapewni sukcesywną dostawę paliwa do pojazdów Zamawiającego polegającą na: - umożliwieniu bezpośredniego tankowania paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych, - zakupie (tankowaniu) paliwa z dystrybutora na stacjach paliw Wykonawcy czynnych co najmniej od godziny 6.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do soboty, przy czym przynajmniej jedna stacja paliw należąca do Wykonawcy powinna być usytuowana na terenie gminy Dobrzeń Wielki, - bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która umożliwi prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości zakupionego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, który kierowca podaje przy zapłacie za tankowanie; - rozliczaniu rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na podstawie kart bezgotówkowych w ustalonych w umowie okresach rozliczeniowych poprzez wystawianie faktur VAT płatnych przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu; - rozliczaniu za zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 według ceny obowiązującej na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu, pomniejszonej o przyznany przez Wykonawcę stały rabat podany w ofercie. e) Wykonawca zapewni, że dostarczane paliwo spełniać będzie wymogi jakościowe paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680), f) Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT zbiorczą za wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym, do której dołączy zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: datę transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko osoby dokonującej tankowania..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę - załącznik nr 2 do SIWZ oraz kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku Zamawiający będzie rozumiał dysponowanie stacjami paliw czynnymi co najmniej od godziny 6.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do soboty, przy czym przynajmniej jedna stacja paliw należąca do Wykonawcy powinna być usytuowana w granicach administracyjnych gminy Dobrzeń Wielki; na potwierdzenie niniejszej okoliczności Wykonawca składa oświadczenia, których wzory zawarto w załącznikach nr 2 i 8 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie, którego wzór zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony druk OFERTA (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie (wg załącznika nr 7 do SIWZ) o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa; niezałączenie przez Wykonawcę tego oświadczenia zostanie uznane za brak woli utajenia jakichkolwiek danych składających się na ofertę i nie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, c) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 60
 • 2. Śr. cena za litr benz. bezoł. Pb 95 (w zł) na st. benz. Wykon. na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w okr. 3 m-cy przed publik. ogłosz. o zamówieniu - 20
 • 3. Wartość upustu udzielanego Zamawiającemu na każdorazowe tankowanie na stacjach benzynowych Wykonawcy - 15
 • 4. Cena wystawienia przez Wykonawcę jednej karty paliwowej - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy i zamówień wymagają pisemnej formy o treści wspólnie i zgodnie zaakceptowanej przez strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prowod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prowod Sp. z o. o., ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Prowod Sp. z o. o., ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCXSIWZ.docx

PDFOdpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ.pdf

PDFOdpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ_2.pdf

PDFPowiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf